Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: – Opdrachtnemer: Studio NRGY – Lizette van de Weerd, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. – Klant: degene die deelneemt aan sessie(s) of event of een traject afneemt. – Diensten: alle door opdrachtnemer aan de klant geleverde diensten zoals evenementen, behandelingen en sessies. – Opdrachtnemer en klant tezamen te noemen: partijen. a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke opdrachtnemer aanbiedt of levert aan klant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. b. Een overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een dienst komt tot stand door het mondeling of het schriftelijk (email, whatsapp, Hipsy, website) aanmelden door klant. Na ontvangst van de gehele betaling ontvangt de klant een bevestiging van inschrijving. c. Met aanmelding/inschrijving verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Studio NRGY – Lizette van de Weerd. a. Alle sessies en/of trajecten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. b. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Onder annuleringen vallen alle omstandigheden, inclusief ziekte en persoonlijke omstandigheden. Groepssessie a. Annulering (per email) is kosteloos tot vijf (5) kalenderdagen voor aanvang van het evenement. b. Bij annulering korter dan 5 (5) kalenderdagen voor aanvang is restitutie niet mogelijk. c. De inschrijving is niet persoonsgebonden. Dit betekent dat de klant altijd zelf voor een invaller mag zorgen. d. Bij het niet verschijnen van de klant vindt er geen restitutie plaats. a. Annulering (per email) is kosteloos tot vijf (5) kalenderdagen voor aanvang van de afspraak. b. Bij annulering korter dan vijf (5) kalenderdagen voor aanvang is restitutie niet mogelijk. Er kan dan wel een nieuwe afspraak ingepland worden. De kosten voor de locatie worden doorbelast. c. Bij het niet verschijnen van de klant vind er geen restitutie plaats. a. Bij annulering (per email) is er recht op terugbetaling van (ten hoogste een deel van) de verschuldigde deelnamekosten: > Een (1) maand voor aanvang van het traject: volledige terugbetaling. > Twee (2) weken voor aanvang van het traject: terugbetaling van 50% van deelnamekosten. < Twee (2) weken voor aanvang van het traject: Er is geen restitutie mogelijk b. De inschrijving is niet persoonsgebonden. Dit betekent dat de klant altijd zelf voor een invaller mag zorgen. c. Bij het niet verschijnen van de klant vindt er geen restitutie plaats. a. De klant dient de betaling van een sessie of traject bij inschrijving te voldoen middels het betaalsysteem op de website. Gespreid betaling is mogelijk en dient te geschieden in overleg. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan klant er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar. b. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven. c. Wanneer klant een of meer dagen mist van een traject is er geen restitutie mogelijk. d. Indien klant met betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van klant. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Indien zich minder dan vier (4) klanten hebben ingeschreven voor een evenement c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende activiteit te annuleren. a. Elke deelname aan een evenement, traject, sessie is voor eigen verantwoording en risico van de klant. b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. c. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie. d. Klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen. Klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch opdrachtnemer, noch medewerker(s) of externe huurder(s) kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen, of enig lichamelijk letsel, op het grondgebied van opdrachtnemer, of daarbuiten. Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer klant altijd weigeren of wegsturen. Klant ontvangt dan geen restitutie op de gedane betaling. a. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. b. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande evenement, sessie of traject, ten allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde evenement, workshop, traject of sessie echter onverhoopt geen doorgang kan vinden of dient te worden opgeschort, is opdrachtnemer hiervoor jegens klant niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende evenement, traject of sessie. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende evenement, workshop, traject of sessie aan te bieden, heeft klant recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de gedane betaling. a. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven evenement, workshop, traject of sessie dienen tijdens of direct na afloop van evenement, workshop, traject of sessie mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na evenement, workshop, traject of sessie, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met gegeven evenement, workshop, traject of sessie. b. Het indienen van een klacht ontslaat klant niet van de betalingsverplichting. c. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de klant is Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Klant verklaart door inschrijving voor een evenement, workshop, traject of sessie akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Studio NRGY – Lizette van de Weerd.
Kundalini NRGY - The joy of being alive
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-001-muladhara.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-003-manipura.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-002-swadhisthana.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-006-ajna.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-005-vishuddha.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-004-anahata.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-007-sahasrara.png
https://studionrgy.nl/wp-content/uploads/2023/11/scroll-chakras-001-muladhara.png